A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az ALLWIN Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetve: 01-09-200739; adószáma: 14094091-2-43; képviseli: Szöllősi Dániel ügyvezető önállóan; e-mail címe: info@allwin.hu; a továbbiakban: „Allwin”) részére elektronikus formában, továbbá a www.allwin.hu elérésű honlapon keresztül (a továbbiakban: „Honlap”) megküldött, állásajánlatra vonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

A Honlapon található funkciók használatának előfeltétele, hogy a látogató tudomásul vegye és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

megnevezés: ALLWIN Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság;

székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. 1. em. 1;

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám: 01-09-200739;

képviselő: Szöllősi Dániel ügyvezető;

elektronikus elérhetőség: info@allwin.hu

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”) minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy gazdasági azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása

Jelentkezés állásajánlatra

A Honlap „Kapcsolat” menüpontjának használata során vagy az Allwin emailcímére küldött elektronikus levél megküldésével kerülhet sor az Érintett által a személyes adatai megadására.

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy állásajánlatra történő jelentkezése és az általa csatolt dokumentumok az Allwinhoz eljussanak, és azokra választ, visszajelzést kapjon az általa megadott elérhetőségeken. Allwin az Érintett felvétele tárgyában minden esetben értesítést küld az Érintettnek, legkésőbb a döntés meghozatalától számított 14 (tizennégy) napon belül.

Az állásajánlatra jelentkezés céljából megadott személyes adatokat az Allwin az állás betöltéséről szóló döntésig, elutasító döntése esetén pedig az Érintett hozzájárulása esetén 1 (egy) évig jogosult kezelni. Ez utóbbi esetben az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy újabb álláslehetőség esetén az Allwin a megadott elérhetőségein állásajánlattal megkeresse.

Az Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha a kapcsolattartási adatok további kezelése nem indokolt, azokat az Allwin haladéktalanul törli.

Adatkezelés célja: Érintett tájékoztatása és kapcsolattartás, döntés az állás betöltéséről

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, emailcíme, telefonszáma, továbbá az önéletrajzban és kapcsolódó dokumentumokban foglalt adatok

Adatkezelés időtartama: az Érintetthozzájárulásának visszavonásáig, törlésre irányuló kérelméig vagy az Allwin általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt, egyéb esetben 1 (egy) évig

3. Az Érintett jogai

Az Allwin az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesülésének elősegítése érdekében az Érintettet könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal értesíti és tájékoztatja. Az Érintettnek a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Az Allwin a tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

(i) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes lefolytatásának, vagy

(ii) harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

Az Érintett kérelmezheti az Allwintól a személyes adatai kapcsán:

(i) az azokhoz való hozzáférést: az Érintett jogosult arra, hogy az Allwintól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkhoz hozzáférést kapjon,

(ii) azok helyesbítését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Allwin indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,

(iii) azok törlését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Allwin indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Allwin pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbi célokból szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,

- az Allwinra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

(iv) azok kezelésének korlátozását: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Allwin korlátozza az adatkezelést, ha. – többek között – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az Allwinnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(v) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeken alapul, vagy az adatkezelés az Allwin vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(vi) kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az Allwin minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá bírósághoz fordulhat.

4. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az Érintett személyes adatait az Allwinnal munkaviszonyban álló személyek vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, akiket titoktartási kötelezettség terhel és a személyes adatok bizalmasan kezelik.

Az Allwin az állásra vonatkozó jelentkezés elbírálása során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére, kivéve, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály írja elő.

Az Allwin automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

5. Az adatok tárolásának helye

Az Allwin a fenti pontokban meghatározott adatokat a székhelyén és a szerverszolgáltatója szerverein tárolja.

Az Allwin szerverszolgáltatója: [*] (Webflow Inc. 398 11thStreet.

San Francisco, CA 94103

6. Cookiek használata

A Honlap cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson a Honlap látogatóinak.  A sütik apró fájlok, amelyeket a Honlap helyez el a látogatók számítógépén.  A sütik célja, hogy minél egyszerűbbé tegyék a böngészést, továbbá rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat, és a személyes beállításokat.  Ezek az adatok azonban a látogatók személyével kapcsolatba nem hozhatók.  A sütik letilthatók és módosíthatók a látogató böngésző-beállításaiban.  Ha a süti nem kerül letiltásra, vagy ha a „Rendben” feliratú gombra kattint a látogató, a sütik használata elfogadásra kerül.  Ha a látogató nem engedélyezi a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a Honlap nem fog teljeskörűen működni.

Ha a látogató nem engedélyezi a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a Honlap nem fog teljeskörűen működni. A böngésző beállítások a következő linkeken találhatók meg a leggyakrabban használt böngészők tekintetében:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A következő típusú sütiket használja a Honlap:

(i) a felhasználó által rögzített adatokat tároló süti; és

(ii) munkamenet hitelesítési süti.

Ezek a látogató által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.  A Honlap ezen kívül statisztikai sütiket használ.  Ezek a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat az Allwinnak.  Ezen süti használatára kizárólag a látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.  A süti élettartama 2 (két) év.

7. Biztonsági intézkedések

Az Allwin a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A konkrét technikai és informatikai intézkedések a következők: a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok tárolása zárható szekrényekben, továbbá zárható, riasztó- és tűzjelző készülékkel ellátott helyiségekben történik. Az informatikai rendszer jelszóval, tűzfallal és vírusirtó programmal védett, amihez hozzáférése csak az Allwin munkavállalóinak, továbbá a rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltatónak van.

Az Allwin jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.