A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az ALLWIN Informatika  Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „ALLWIN) működése,  továbbá a www.allwin.hu elérésű honlapjának (a továbbiakban: „Honlap”)  használata és a Honlapon történő kapcsolatfelvétel során folytatott, a  személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

A Honlapon található funkciók használatának és Allwin által nyújtott  szolgáltatás (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) igénybevételének  előfeltétele, hogy az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) tudomásul  vegye és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.

A jelen Adatkezelési  Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban  készült. A GDPR szövegez megtalálható itt:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

1.         Adatkezelő  megnevezése és elérhetősége

megnevezés: ALLWIN Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság;

székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. 1. em. 1;

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám: 01-09-200739;

képviselő: Nagy István ügyvezető;

elektronikus elérhetőség:  info@allwin.hu

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában Érintettnek minősül  az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen  valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online  azonosító vagy gazdasági azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján  azonosítható. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható  természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.         Az adatkezelés célja  és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása

2.1.      Kapcsolatfelvétel

A Honlap „Kapcsolat”  menüpontjának használata során kerülhet sor az Érintett által a személyes  adatai megadására.

A személyes adatok önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi,  hogy kérdései és kérései az ALLWIN-hoz eljussanak, és azokra választ,  felvilágosítást kapjon az általa megadott elérhetőségeken. A kapcsolattartás  céljából megadott személyes adatokat az ALLWIN az Érintett hozzájárulásának  visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt  a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha a  kapcsolattartási adatok további kezelése nem indokolt, azokat az ALLWIN  haladéktalanul törli.

Adatkezelés    célja:

Érintett tájékoztatása    és kapcsolattartás

Adatkezelés    jogalapja:

Érintett önkéntes    hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Kezelt    adatok köre:

Érintett teljes neve,    emailcíme, telefonszáma

Adatok    megőrzésének időtartama:

az Érintett törlésre    irányuló kérelméig vagy az Allwin általi törlésig, ha az adatok további    kezelése nem indokolt

2.2.      Szerződéskötés

Az Érintett egy gazdasági  társaság vagy vállalkozás képviselőjeként különféle Szolgáltatás  igénybevételére köthet szerződést az Allwinnal. A különféle típusú  szerződések teljesítéséhez és az azokból eredő igények (pl. panasz, fizetési  felszólítás) rendezéséhez az Érintett, mint a szerződő fél kapcsolattartójának,  képviselőjének személyes adatai szükségesek.

Adatkezelés    célja:

szerződéses felek    közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítése

Adatkezelés    jogalapja:

a szerződés teljesítése    (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),

az adatkezelés az    adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6.    cikk (1) bekezdés c) pontja),

az adatkezelő vagy egy    harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)    pontja)

Kezelt    adatok köre:

az Érintett neve,    telefonszáma, email címe és beosztása

Adatok    megőrzésének időtama:

a Ptk. szerinti 5 éves    általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a    számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

2.3.      Hírlevél, reklámcélú megkeresés

A személyes adatok  önkéntes megadásával az Érintett lehetővé teszi, hogy az ALLWIN az aktuális  Szolgáltatásairól, kedvezményekről, promóciókról és egyéb újdonságokról  értesítse az általa megadott elérhetőségeken. A hírlevélküldés és reklámcélú  megkeresés céljából megadott személyes adatokat az Allwin az Érintett  hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a  visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés  jogszerűségét. Az Érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat az ALLWIN  hírleveléről.

Adatkezelés    célja:

hírlevél és    marketing-anyagok küldése

Adatkezelés    jogalapja:

az Érintett önkéntes    hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), a gazdasági    reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény    6.§ (1) bekezdése

Kezelt    adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma    és email címe

Adatok    megőrzésének időtama:

az Érintett    hozzájárulásának visszavonásáig, törlésre irányuló kérelméig vagy az Allwin    általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

2.4.      Szerződéskötés harmadik személyekkel

A Allwin különféle  szolgáltatásokat vehet igénybe, vagy termékeket vásárolhat. A különféle  típusú szerződések teljesítéséhez a szerződő felek kapcsolattartóinak,  képviselőinek személyes adatai szükségesek.

Adatkezelés    célja:

szerződéses felek    közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítése

Adatkezelés    jogalapja:

a szerződés teljesítése    (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Kezelt    adatok köre:

az Érintett neve,    telefonszáma, email címe és beosztása

Adatok    megőrzésének időtama:

a Ptk. szerinti 5 éves általános    elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a    számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

3.         Az Érintett jogai

Az ALLWIN indokolatlan késedelem nélkül, de  mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül  tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelme nyomán hozott  intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és  a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A  határidő meghosszabbításáról az ALLWIN a késedelem okainak megjelölésével a  kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az  Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az  Érintett azt másként kéri.

Ha az Allwin nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme  nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti  hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az információkat, a  tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett  kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt  – túlzó, az ALLWIN, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás  nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív  költségekre (i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy (ii) megtagadhatja  a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen  megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az ALLWIN-t terheli.

 

Az Érintett kérelmezheti  az Allwintól a személyes adatai kapcsán:

(i)               az  azokhoz való hozzáférést: az Érintett jogosult arra, hogy az ALLWIN-tól  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó  lényeges információkhoz hozzáférést kapjon,

(ii)             azok  helyesbítését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALLWIN  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó  pontatlan személyes adatokat,

(iii)            azok  törlését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALLWIN indokolatlan  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Allwin pedig  köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan  késedelem nélkül törölje.

Az adatokat nem kell törölni, ha az  adatkezelés az alábbi célokból szükséges:

-         a véleménynyilvánítás  szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,

-         az Allwinra  alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

-         jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

(iv)            azok  kezelésének korlátozását: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Allwin  korlátozza az adatkezelést, ha – többek között – az Érintett vitatja a  személyes adatok pontosságát, vagy az ALLWIN-nak már nincs szüksége a  személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(v)             tiltakozhat  a személyes adatok kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor  tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen a GDPR alapján, és

(vi)            kérheti  a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő  kiadását: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa  rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,  géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az  adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az  ALLWIN, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az Allwin minden olyan címzettet  tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel  a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy  aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő  tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul,  az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett jogosult arra,  hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése  szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR  rendelkezéseit.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36 (1) 391-1400;

e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu,

 

továbbá az Érintett bírósághoz fordulhat.

4.         Adatfeldolgozás és  adattovábbítás

Az Érintett személyes adatait az Allwinnel munkaviszonyban álló  személyek vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak  megismerni, akiket titoktartási kötelezettség terhel és a személyes adatok  bizalmasan kezelik.

Az  Allwin az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akik személyes adatokat  ismerhetnek meg tevékenységük során:

-        marketing:  Marketera Tanácsadó Kft., 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1., Vári Dominik, dominik.vari@marketera.agency

Az Allwin a fentieken  kívül nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat, kivéve,  ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály írja  elő.

A fent megjelölt  személyeken kívül a Marketera Tanácsadó Kft., 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1., Vári Dominik, dominik.vari@marketera.agency  mint az ALLWIN által igénybe vett technikai support-szolgáltató a  tevékenysége során megismerhet személyes adatokat, de azok nem kerülnek  átadásra az ALLWIN által.

Az ALLWIN automatizált  döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

5.         Az adatok tárolásának helye

Az ALLWIN a fenti  pontokban meghatározott adatokat a székhelyén és a szerverszolgáltatója  szerverein tárolja.

Az ALLWIN  szerverszolgáltatója:  Weblfow Inc. 398  11th Street, 2nd Floor
 San Francisco, CA 94103

6.         Cookiek  használata

A Honlap cookie-kat  (sütiket) használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal  szolgálhasson a Honlap látogatóinak.  A  sütik apró fájlok, amelyeket a Honlap helyez el a látogatók  számítógépén.  A sütik célja, hogy  minél egyszerűbbé tegyék a böngészést, továbbá rögzítsék a látogatással  kapcsolatos információkat, és a személyes beállításokat.  Ezek az adatok azonban a látogatók személyével  kapcsolatba nem hozhatók.  A sütik  letilthatók és módosíthatók a látogató böngésző-beállításaiban.  Ha a süti nem kerül letiltásra, vagy ha a  „Rendben” feliratú gombra kattint a látogató, a sütik használata elfogadásra  kerül.  Ha a látogató nem engedélyezi a  sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a Honlap nem fog teljeskörűen  működni.

A böngésző beállítások a  következő linkeken találhatók meg a leggyakrabban használt böngészők  tekintetében:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A következő típusú sütiket  használja a Honlap:

(i)     a látogató által rögzített adatokat  tároló süti (funkcionális süti); és

(ii)   a böngészéshez és működéshez feltétlenül  szükséges sütik.

Ezek a látogató által  igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a  vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.  A Honlap ezen kívül statisztikai sütiket  használ.  Ezek a Honlap látogatásának  eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat  az ALLWIN-nak.  Ezen süti használatára  kizárólag a látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.  A süti élettartama 2 (két) év.

7.         Biztonsági  intézkedések

Az ALLWIN a GDPR-ban  foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok kezelésének  biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek  biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,  illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan  megváltoztatását.

 

A konkrét technikai és  informatikai intézkedések a következők: a személyes adatok többszintű  védelme, úgymint az adattároló szerverek fizikai védelme, amik védelmét és felügyeletét  szakemberek végzik, a szervertermekbe való belépés csak munkavállalók számára  megengedett, az adatokat tartalmazó dokumentumok tárolása zárható  szekrényekben, továbbá zárható, riasztó- és tűzjelző készülékkel ellátott  helyiségekben történik. Az informatikai rendszer jelszóval, tűzfallal és  vírusirtó programmal védett, amihez hozzáférése csak az ALLWIN  munkavállalóinak, továbbá a rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltatónak  van.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra, és az abból eredő bármely  kérdésre vagy jogvitára a magyar jog szabályai az irányadók.

 

Az ALLWIN jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót saját  hatáskörében bármikor módosítani, amely módosítás a Honlapon való  közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.